Predpisi in zakonodaja za strelovodne inštalacije (strelovod)

 • Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano do 01.06.2009

– Pravilnik o tehniški predpisih za strelovode (Ur. list SFRJ št. 13/68)

– Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS 28/09, 2/12)

 • Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 01.06.2009

– Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS 28/09, 2/12)

– Zaščita pred delovanjem strele, Tehnična smernica TSG-N-003:2009

– Zaščita pred delovanjem strele, Tehnična smernica TSG-N-003:2013

 • Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 18.09.2021

– Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 140/21)

Tehnična smernica za graditev TSG-N-003:2021 Zaščita pred delovanjem strele.

 

Predpisi in zakonodaja za nizkonapetostne inštalacije (električna inštalacija)

 • Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 02.03.1988

– Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za napeljevanje el. instalacij v stavbah (Ur. l. SFRJ št. 43/66);

 

 • Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 02.03.1988 

– Pravilnik o tehničnih normativih za NN električne inštalacije (Ur. l. SFRJ št. 53/88)
– Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 41/09, 2/12)
– Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo el. toka (Ur. l. 29/92, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1)

 

 • Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 01.06.2009

– Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 41/09, 2/12)
– Nizkonapetostne električne inštalacije, Tehnična smernica TSG-N-002:2013
– Nizkonapetostne električne inštalacije, Tehnična smernica TSG-N-002:2009
– Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo el. toka (Ur. l. 29/92, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1)

 

 • Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 18.09.2021

– Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 140/2021)

– Tehnična smernica nizkonapetostne električne inštalacije za graditev TSG-N-002:2021 

 

Elektro meritve zajemajo:

 • Meritve na električnih inštalacijah in elektroenergetskih napravah,

 • Impedance kratkostične in okvarne zanke,

 • Kvalitete izvedenih električnih instalacij in izjave o ustreznosti instalacij glede na veljavne predpise in zakonodajo,

 • Izenačitev potencialov med kovinskimi deli v objektu,

 • Preverjanje pravilnosti delovanja naprav za diferenčno tokovno zaščito,

 • Telefonske in računalniške mreže v industrijskih, v poslovnih in stanovanjskih objektih,

 • Meritev izolacijske upornosti med vodniki,

 • Ozemljitvena upornost objektov,

 • Delovanje odklopnikov, RCD stikal, ustreznosti odklopnikov,

 • Pravilnosti obratovalnih ozemljitev,

 • Zaščite pred električnimi udari v vseh priključnih točkah električne inštalacije,

 • Pregled in meritev energetskih odklopnikov,

 • Pravilnost ozemljitev prenapetostnih odvodnikov, telefonske in računalniške mreže v industrijskih, poslovnih in stanovanjskih objektih,

 • Pregled lovilnih sistemov,

 • Preverjanje pravilnosti izvedbe zaščitnih ozemljitev

 • Pregled ustreznosti povezav in pravilnost izvedbe

 • Meritve kakovosti električne energije

 • Meritve ostalih šibkotočnih inštalacij

 

Odgovornost (elektro meritve):

ZA VARNOST ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ZAŠČITE PRED STRELO JE ODGOVOREN LASTNIK OBJEKTA, UPORABNIK IN UPRAVLJALEC OBJEKTA ALI ENERGETSKIH NAPRAV.

 

Predpisani in priporočeni roki za preverjanje – preglede in meritve električnih inštalacij (elektro meritve):

Roki za preglede in meritve zaščite pred strelo (LPS) – zunanja/notranja zaščita, ozemljitve:

Posamezni deli električne inštalacije so neločljivo povezani z inštalacijo za zaščito pred strelo (LPS), zato velja rok za periodične preglede, kot za preverjanje LPS-a.

Ustrezne električne inštalacije:

Električne inštalacije morajo biti projektirane, izvedene in vzdrževane tako, da se prepreči električni udar, se prepreči prekomerno segrevanje njihovih elementov, se prepreči vžig možne eksplozivne atmosfere, se preprečijo podnapetostni, prenapetostni in elektromagnetni vplivi,…

Dolžnost vzdrževanja električne inštalacije:

Lastnik stavbe mora v program vzdrževanja stavbe v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževanje stavb, vnesti tudi pravila za uporabo in vzdrževanje električnih inštalacij, na podlagi katerih je omogočeno le-te vzdrževati v skladu z zahtevami pravilnika (Ur.list RS št. 28/2009 in 41/2009).

- KONTAKT-

   E-CER d.o.o.

   Hrastovec 47, 3320 Velenje

   051 311 889

   info@elektro-preglednik.si