Meritve električnih inštalacij

Meritve strelovodov in zaščite pred strelo

Bodite varni pred udarom strele

Pojavnost strel v Sloveniji je v evropskem merilu nadpovprečna, zato morajo biti stavbe pred udarom strele primerno opremljene oziroma zaščitene.

Strelovod skupaj s strelovodnimi vodniki zanesljivo odvede električni tok ob direktnem udaru strele. Na ta način zagotavlja varnost objekta ter zaščiti premoženje v njem.

Za projektiranje zaščite stavb pred delovanjem strele je po pravilniku o zaščiti stavb pred delovanjem strele obvezna uporaba karte maksimalnih vrednosti gostote strel.


Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/karta_max_vred_gost_strel.pdf

Varen objekt pomeni ustrezna in celovita zaščita pred strelo, seveda pa ne smejo manjkati meritve električnih inštalacij oziroma v tem primeru meritve strelovoda.

Elektro meritve strelovodov in notranje zaščite pred strelo se izvajajo v skladu s pravilnikom, s katerimi se zagotovi zaščita stavb pred delovanjem strele ves čas njihove življenjske dobe in katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v stavbah ter njihovi neposredni okolici.

Kdaj pregledujemo sistem zaščite pred strelo?

Vsak objekt je potrebno periodično pregledati ter dokazati ustrezno zaščito pred strelo. Glede na tip objekta (I, II, III ali IV) je potrebno meritve oziroma vizualne preglede opraviti na določeno obdobje.

 • Redni pregled sistema zaščite pred strelo je treba izvesti vsaki 2 leti pri zaščitnih nivojih I in II ter vsaka 4 leta pri zaščitnih nivojih III in IV.
 • Pri sistemih zaščite pred strelo, ki so izpostavljeni ekstremnim vplivom okolja oziroma velikim mehanskim obremenitvam in so zato v projektni dokumentaciji opredeljeni kot kritični, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto.
 • V stavbah, kjer se skladiščijo eksplozivi oziroma ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto, vizualni pregled pa vsakih 6 mesecev.

Celoten pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele je dostopen na povezavi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/91620

Kako izvajamo preglede sistema za zaščito pred strelo?

Pregledi obsegajo vizualni pregled, preizkuse in meritve vgrajenega sistema, vključno s tistimi deli električnih inštalacij, ki so s tem sistemom neločljivo povezani.

Pri pregledih se preveri varnost vgrajenega sistema in sestavi zapisnik, kot je to določeno v tehnični smernici. Če izvajalec pregleda ugotovi nepravilnosti na sistemu zaščite pred strelo, ki predstavljajo ali bi lahko predstavljale nevarnost, v zapisnik vnese predlog potrebnih ukrepov za sanacijo stanja.

Pregledi zaščite pred strelo zajemajo:

Pregled obstoječe dokumentacije, projekta in predhodnih pregledov,

 • Zaščitni nivo objekta,
 • Pregled merilnih spojev in zank strelovodne inštalacije,
 • Pregled ločilnih razdalj,
 • pregled ustreznosti razporeditve vgrajene opreme glede na zaščitne cone.

Po pregledih nadaljujemo z meritvami:

 • Medsebojne povezanosti kovinskih delov,
 • Povezanosti zank lovilne in odvodne mreže,
 • ponikalne upornosti objekta,
 • upornosti posameznih odvodov,
 • Prenapetostnih odvodnikov.

Meritve strelovoda zaključimo s poročilom, ki vsebuje:

 • podatke o objektu in tloris objekta,
 • poročilo z rezultati meritev,
 • zapis odkritih napak ter predloge potrebnih ukrepov za sanacijo stanja.

Celoten pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele je dostopen na povezavi.

Preglednik strelovoda?

Meritve elektro inštalacij in strelovodnih inštalacij mora izvesti usposobljen NPK preglednik za manj zahtevne in zahtevne inštalacije.

Preglede električnih razdelilnikov lahko opravlja le za to pooblaščena oseba, ki ima znanja in poklicne kvalifikacije NPK za preglednika manj ali zahtevnih inštalacij. Za zahtevnejše objekte, ki imajo morebitno eksplozivno atmosfero pa mora imeti preglednik na podlagi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti in Pravilnika o izobraževanju za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih še potrdilo o varnem izvajanju preverjanja NN inštalacij v eksplozijsko ogroženih prostorih.

Meritve in pregledi prenapetostne zaščite

Prenapetostne zaščitne naprave (odvodniki, varistorji) se običajno uporabljajo za zaščito zelo občutljive elektronske opreme proti učinkom strele ali prenapetostih v omrežju.

Prenapetostna zaščita je najbolj potrebna na področjih z večjo gostoto strel. Zaščitne naprave so vgrajene v električni inštalaciji ali vstavljene v omrežno inštalacijo ob opremo, ki jo ščitimo. Za dovolj učinkovito zaščito so prenapetostni odvodniki vgrajeni v več stopnjah (I, II, III) in vgrajeni v:

 • v priključno merilnih omaricah,
 • v razdelilnih omaricah,
 • priključeni opremi.

Pred meritvijo se izvede vizualna kontrola prenapetostnega odvodnika na poškodbe in preverjanje indikatorja odvodnika.

Varen objekt pomeni ustrezna in celovita zaščita pred strelo, seveda pa ne smejo manjkati meritve električnih inštalacij oziroma v tem primeru meritve strelovoda.

Pišite nam

Na vrh