Meritve električnih inštalacij

Meritve električnih razdelilnikov

Tudi električni razdelilnik potrebuje meritve

Električni razdelilnik je sestav nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav, ki je po standardu SIST EN 61439 kombinacija ene ali več stikalnih aparatov povezanih z merilno, zaščitno in regulacijsko opremo, z vsemi notranjimi električnimi in mehanskimi povezavami.

Poenostavljeno si ga lahko predstavljamo kot »omarico«, v katerem so varovalke. Na to »omarico« so povezave vse električne naprave, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo.

Za pravilno in varno delovanje električnega porabnika moramo znotraj »omarice« oziroma električnega razdelilnika dimenzionirati ustrezno stikalno opremo, ki bo električni porabnik ali breme, vodnike do porabnika in uporabnike električnih porabnikov ustrezno zaščitila. Za ta namen se uporabljajo ustrezne varovalke, ki varujejo kable in porabnik pred preobremenitvijo in kratkim stikom.

Na podlagi projektantskih izračunov, tripolne in blok sheme je pripravljen dokument ali osnova na podlagi katerega se izdela električni razdelilnik.

Meritve električnih razdelilnikov
Meritve električnih inštalacij
Meritve električnih razdelilnikov
Meritve električnih inštalacij
Meritve električnih razdelilnikov
Meritve električnih inštalacij
Kaj narekuje standard?

Izdelavo električnega razdelilnika mora izdelati strokovno usposobljeno podjetje, ki zadosti potrebam navedenim v standardu SIST EN 61439 in vsemi ostalimi pravilniki in smernicami. Standard narekuje, da je potrebno na električnem razdelilniku izvesti ustrezne preglede, preizkuse in meritve.

Dokumenti, ki dokazuje, da so bile po končani izdelavi električnega razdelilnika izdelane ustrezne meritve in pregledi je izjava o preizkusu razdelilnika, izjava o skladnosti razdelilnika (direktiva LVD, EMC, standardi) in napisna tablica na razdelilniku. Vsak električni razdelilnik izdelan znotraj EU je produkt, ki mora biti označen s CE znakom.

To so osnovni dokumenti razdelilnika po končani izdelavi. Spremljajoča dokumentacija in ustreznost dokumentacije se preverja tudi po končani vgradnji razdelilnika na objektu.

Poleg preverjanja ustrezne dokumentacije razdelilnika pa se na objektu preverjajo tudi druge lastnosti in se navezujejo na vizualni in funkcionalni pregled po zahtevanem standardu:

 • zatesnjenost kabelskih uvodov,
 • barve in preseki vodnikov,
 • obstoj napisov, napisne tablice, shem, in oznak sistema ozemljitve,
 • zaščita pred neposrednim dotikom izpostavljenih delov pod napetostjo,
 • prenapetostne odvodnike,
 • pregled delovanja navadne in zasilne razsvetljave,
 • funkcionalno delovanje ostalih porabnikov;
 • itd.

Prepričajte se, da bodo meritve opravljene s strani ustrezno usposobljene osebe, strokovno in z certificirano opremo. Le tako bo vaša varnost zagotovljena.

Pišite nam

Kdaj opravimo meritve na razdelilniku?

Splošno se elektro meritve na razdelilnikih opravijo pred prvo uporabo kot tudi med uporabo in po vsaki spremembi, popravilih in obnovah.

Prav tako pa je meritve potrebno opraviti kasneje v določenih časovnih obdobjih, ti pa so opredeljeni v veljavnih pravilnikih.

Preizkusi in pregledi se opravijo v breznapetostnem stanju ter po priklopu na električno omrežje.

Po vizualnem in funkcionalnem pregledu se izvedejo še meritve električni razdelilnika. Z meritvami se dokaže ustreznost:

 • izenačitve potenciala PE letve do ostalih kovinskih delov,
 • izenačitve potenciala do ozemljenih delov in ozemljenost objekta (ograja, vodovod, strelovod…)
 • preverjanje selektivnosti varovalnih elementov,
 • meritev izolacije med vsakim linijskim vodnikom in PE letvijo,
 • meritev okvarne in kratkostične zanke vsakega tokokroga,
Kdo izvaja meritve?

Preglede električnih razdelilnikov lahko opravlja le za to pooblaščena oseba, ki ima znanja in poklicne kvalifikacije NPK za preglednika manj ali zahtevnih inštalacij. Za zahtevnejše objekte, ki imajo morebitno eksplozivno atmosfero pa mora imeti preglednik na podlagi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti in Pravilnika o izobraževanju za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih še potrdilo o varnem izvajanju preverjanja NN inštalacij v eksplozijsko ogroženih prostorih.

Tako kot za meritve električnih inštalacij velja tudi za meritve električnih razdelilnikov predpis.

Preglede električnih razdelilnikov lahko opravlja le za to pooblaščena oseba, ki ima znanja in poklicne kvalifikacije NPK za preglednika manj ali zahtevnih inštalacij.

Na vrh