Meritve električnih inštalacij

Meritve električnih inštalacij

Meritve električnih inštalacij so osnova za varno uporabo

Življenja brez elektrike si v današnjem svetu ne predstavljamo več, zato je varnost elektroinštalacij izrednega pomena, pa naj bo to v stanovanjskem, poslovnem ali industrijskem objektu.

Za varnost in zanesljivost naprav in električnih inštalacij so odgovorni uporabniki in lastniki objektov, ustreznost pa se preveri z elektro meritvami. Meritve so zakonsko obvezne in poleg varnosti zagotavljajo tudi kakovost električne napeljave v objektu.

Že same električne inštalacije morajo biti projektirane, izvedene in vzdrževane na način, da:

 • Se prepreči električni udar,
 • Se prepreči prekomerno segrevanje njihovih elementov,
 • Se prepreči vžig možne eksplozivne atmosfere,
 • se preprečijo nevarnosti prekinitve napajanja,
 • Zagotavljajo pravilno in nemoteno delovanje naprav in opreme, ki se priključujejo nanje in
 • Ne ovirajo stalnosti in kakovosti dobavljene električne energije sosednjim inštalacijskim sistemom s prekomernimi nihanji napetosti ali drugimi tehničnimi motnjami.
Kdaj pregledujemo električne inštalacije?

Elektro inštalacije je potrebno preveriti po končani izvedbi ter namestitvi električne opreme kot tudi po spremembah, popravilih in obnovah.

Prav tako pa je meritve potrebno opraviti kasneje v določenih časovnih obdobjih, ti pa so opredeljeni v veljavnih pravilnikih.

 • Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki obsega pregled, preizkuse in meritve električnih inštalacij, je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let.
 • Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, je potrebno izvesti v roku, ki ni daljši od 2 let.
 • Redni pregled električnih inštalacij v stanovanjskih stavbah je potrebno izvesti v roku, ki ni daljši od 16 let.
 • Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost. Ta pregled mora biti izveden pred uporabo.
 • Novi objekti oziroma novo izvedene električne inštalacije morajo biti pregledane po končanih delih oziroma pred uporabo.
Meritve naj vedno opravijo strokovnjaki! Zakaj?

Z rednimi izobraževanji, poznavanji predpisov in standardov zagotovimo strokovni pregled inštalacij posledično pa zagotovimo varno uporabo objektov in naprav.

Kako izvajamo meritve?

Elektro meritve pomenijo pregled, preizkus in meritve elektroinštalacij ter njihove opreme in naprav. Po izvedenih meritvah se izdela merilni zapisnik, ki je skladen z vsemi veljavnimi predpisi.

Pregled električnih inštalacij na splošno obsega v prvi fazi predvsem vizualni pregled:

 • pregled glavnega razvoda in razdelilnikov,
 • prisotnost glavnih stikal,
 • sistem ozemljitve,
 • prisotnost agregata ali UPS sistema,
 • prisotnost strelovodne zaščite,
 • pregled ograd in okrovov,
 • razpoznavnost in dostopnost do razdelilnikov in delovanja razsvetljave,
 • usklajenost inštalacij s projektom,
 • pogovor z lastnikom oziroma vzdrževalcem električnih inštalacij.

Pri preverjanju ustreznosti električne inštalacije je potrebno preveriti:

 • preverijo se kovinski deli kot so pipe, črpalke, banja, bojler…
 • preveri se povezanost ohišja, strojev, opreme in naprav,
 • delovanje raznih zaščit,
 • funkcionalnosti električnih inštalacij in naprav.

Po končanem pregledu, preizkusu in meritvah se izdela merilni zapisnik, ki vsebuje:

 • tabelarični prikaz izmerjenih rezultatov
 • strukturo razdelilnikov
 • kalibracijski certifikat
 • tloris objekta
 • NPK preglednika
 • zapis o pomanjkljivostih
 • splošne opombe k zapisniku

Meritve elektro inštalacij dokazujejo ustreznost:

 • izenačitev potenciala PE letve do ostalih kovinskih delov
 • izolacijske upornosti med vodniki pod napetostjo
 • izolacijske upornosti proti ozemljenemu vodniku
 • impedance okvarne in kratkostične zanke
 • upornosti zaščitnega vodnika med razdelilnikom in glavnim izenačenjem potenciala
 • raznih zaščit električne inštalacije
 • delovanje RCD stikal ali ZNS stikal
 • kvalitete električne energije višje harmonskih komponent
 • jalove energije v primeru; cos φ (v primeru meritev kvalitete električne energije-LINK DO MERJENJE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE NAPETOSTI, TOKA, ENERGIJE).
Kdo izvaja meritve?

Meritve električnih inštalacij izvaja visoko usposobljen kader, ki za meritve uporablja najnovejšo tehnološko opremo in merilne inštrumente. Merilci oziroma pregledniki imajo pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za preglednika električnih instalacij ter sistema zaščite pred strelo ter prenapetostmi.

Poleg tega zagotavljamo redna obvezna in dodatna izobraževanja. Učinkovite merilne naprave omogočajo zanesljivo in sistematično merjenje električnih inštalacij, zaradi nenehnih izboljšav ter naprednih inštrumentov pa meritve opravimo v optimalnem času.

Po celostnem pregledu električnih inštalacij izdelamo zapisnik, v katerem je opisano stanje in opozorila na neskladja oziroma nepravilnosti. Zavedamo tudi predloge potrebnih ukrepov za sanacijo stanja. Napake lahko v dogovoru z naročnikom tudi odpravimo in tako zagotovimo takojšnjo varno uporabo električne inštalacije in porabnikov.

Zapisnik je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kot je ta določen v predpisih, ki urejajo graditev objektov.

Zahteve za preverjanje električnih inštalacij izhajajo iz Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah ter tehnične smernice TSG-N-002:2021 

Kdo potrebuje meritve električnih inštalacij?

Meritve so zakonsko obvezne in poleg varnosti zagotavljajo tudi kakovost električne napeljave v objektu. Skupaj z nami poskrbite za ustreznost električnih inštalacij.

Pišite nam

Med druge meritve električnih inštalacij spadajo tudi meritve:

 • Specifične upornosti zemlje
 • Merjenje izolacijske upornosti neprevodnih ali polprevodnih prostorov
 • Meritve gradbiščnih razdelilnikov
 • Meritve izolacije
  • Transformatorjev,
  • Vn/sa vodnikov
  • Kablov
  • Motorjev
  • Ročnih aparatov,
  • Naprav
 • Uhajalnih tokov inštalacij, strojev, opreme in naprav
 • Precizne meritve impedance okvarne in kartkostične zanke v mΩ
 • Meritve napetosti koraka in dotika
Na vrh